Szkolenia BHP wstępne i okresowe dla pracodawców i pracowników, Opracowywanie szczegółowych programów szkoleń, Zapewnienie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy Zakładanie dokumentacji pracowniczej w zakresie BHP (ewidencje i rejestry badań, szkoleń, wypadków, czynników szkodliwychi rakotwórczych, karty zagrożeń itd.), Opracowywanie instrukcji norm przydziału odzieży i ochron osobistych oraz środków higieny osobistej, Ustalanie prac wzbronionych kobietom i młodocianym, Postępowanie powypadkowe (badanie wypadków, opracowywanie wymaganej dokumentacji), Kontrola stanowisk pracy, Analiza techniczno - ekonomiczna stanu BHP, Analiza i ocena ryzyka zawodowego oraz sporządzanie kart ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy, Kontrolę badań profilaktycznych Inne czynności wchodzące w zakres obowiązków służby BHP w zakładzie pracy.